Τετάρτη, 8 Απριλίου 2015

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΕΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

Ασπρόπυργος, 31/03/2015

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

H Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου με σκοπό την πρόσληψη Έκτακτου

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

και με ωριαία αντιμισθία επαναπροκηρύσσει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με τις διατάξεις

του άρθρου 14 του Ν. 2638/1998 (ΦΕΚ 204 Α΄ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως

κατωτέρω.

Α. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ:

i. Ναυτικών Μαθημάτων

Ένα (01) άτομο ειδικότητας Μηχανικού Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. για τα μαθήματα Ασκήσεις

Τεχνουργείου Μηχανοστασίου, Τεχνουργεία – Εργαστήρια και Μαθήματα Ειδικού Σχολείου.

ii. Γενικών και Τεχνικών Μαθημάτων

Έως δύο (02) άτομα ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού

(για το εαρινό εξάμηνο) για τα μαθήματα Τεχνουργεία – Εργαστήρια, Ηλεκτρονικά,

Εφαρμογές, Ηλεκτρικές Μηχανές Εφαρμογές, Ασκήσεις Τεχνουργείων Μηχανοστασίου και

Μαθήματα Ειδικού Σχολείου,

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην πρόσληψη μέρους του αριθμού

προσωπικού που προκηρύσσεται, σε περίπτωση μεταβολής των εκπαιδευτικών αναγκών,

εφόσον αυτό αιτιολογείται στο πρακτικό του οικείου Συμβουλίου ΑΕΝ , χωρίς αυτό να εγείρει

οποιαδήποτε απαίτηση από τους υποψηφίους.

Η προκαλούμενη δαπάνη του Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού που θα

προσληφθεί είναι επιλέξιμη για συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο

πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος “EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ”

του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

ΙΒ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την

επόμενη της δημοσίευσης στον Τύπο της περίληψης της επαναπροκήρυξης ή της ανάρτησης

της παρούσας επαναπροκήρυξης στην ιστοσελίδα του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

(Αναζήτηση: Ανά είδος/ Πράξεις Οργανωτικού και Διοικητικού Περιεχομένου/Προκήρυξη

πλήρωσης θέσεων), ήτοι την 17/04/2015, ημέρα Παρασκευή.

Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ή αποστέλλονται «ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ

– ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS» στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου,

ταχυδρομική διεύθυνση Παραλία Ασπροπύργου, Ταχ. Κώδικας 193 00. (Για το εμπρόθεσμο

της αίτησης λαμβάνεται υπόψη είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου που έλαβε, εάν υποβλήθηκε στη

Γραμματεία της Ακαδημίας, είτε η ημερομηνία της σφραγίδας του Ταχυδρομείου με την ένδειξη

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ή EXPRESS, εάν εστάλη ταχυδρομικά).

Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή, σύμφωνα με τους όρους της

παρούσας, συμπλήρωση της αίτησης. Σε περίπτωση που υποψήφιος διαπιστώσει

οποιοδήποτε λάθος ή παράλειψη ή επιθυμεί την τροποποίηση της αίτησής του, οφείλει να

υποβάλει νέα αίτηση, εντός της οριζόμενης, με την παρούσα, προθεσμίας.

Δικαιολογητικά που θα προσκομίζονται μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής

δικαιολογητικών δεν γίνονται δεκτά. Στην κατά το προηγούμενο εδάφιο απαγόρευση

αποδοχής εκπρόθεσμων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών περιλαμβάνονται και

αυτά που είναι συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά εκείνων που έχουν κατατεθεί

εμπροθέσμως.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης, τα υποβληθέντα δικαιολογητικά θα

παραμένουν στο αρχείο της Υπηρεσίας. Στους υποψηφίους που δεν προσελήφθησαν, τα

δικαιολογητικά επιστρέφονται μετά τη λήξη του εκπαιδευτικού έτους κατόπιν σχετικής αίτησης.