Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2015

Προγραμματικοί στόχοι Υπ.Να.N. Π

 

Προγραμματικοί στόχοι Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

 

Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή

-                     Ενίσχυση των υποδομών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, στήριξη των αναγκών του προσωπικού του και θεσμοθέτηση συστήματος εισαγωγής στο Σώμα με διαφάνεια, ισοτιμία και αξιοκρατία. Αναμόρφωση του Προεδρικού Διατάγματος για τις μεταθέσεις.

 

-                     Εκσυγχρονισμός  πλωτού/χερσαίου/εναέριου στόλου - βελτίωση του πλαισίου συντήρησης των επιχειρησιακών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

 

-                     Βελτίωση της διαχείρισης των θαλασσίων συνόρων με επιχειρησιακή συνεργασία και συντονισμό δράσεων, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης και του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιτήρησης Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου, με έμφαση στις κρίσιμες δράσεις Έρευνας-Διάσωσης μεταναστών και προσφύγων, σύμφωνα με τις Διεθνείς Συνθήκες και με αναβάθμιση του συντονισμού όλων των συναρμόδιων Υπηρεσιών.

 

-                     Εξασφάλιση Ασφαλούς Ναυσιπλοΐας και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος.

 

Ναυτική Εργασία

-                     Στοχευμένες πρωτοβουλίες, για την κατοχύρωση και αύξηση θέσεων εργασίας Ελλήνων ναυτικών, στην ποντοπόρο ναυτιλία. Διερεύνηση των δυνατοτήτων  αύξησης της απασχόλησης, με τρόπο που θα είναι επωφελής για ναυτικούς και επιχειρήσεις, αλλά και για την Ελληνική οικονομία, με όρους που θα λαμβάνουν υπόψη τους τις παραδόσεις, τις προσδοκίες, αλλά και τις κοινά παραδεκτές συνθήκες, που πρέπει να διέπουν την απασχόληση των Ελλήνων ναυτικών.

 

-                     Περαιτέρω εξέλιξη των δράσεων, που έχουν ήδη αναληφθεί για την εξάλειψη του φαινομένου της απλήρωτης ναυτικής εργασίας.

-                     Ανάπτυξη πολιτικών, για τη διεύρυνση της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού στη ναυτιλία, με έμφαση στην αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης.

 

 

 

 

 

Ναυτική Εκπαίδευση

 

-                     Ανασχεδιασμός και αναβάθμιση του συστήματος της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και εξασφάλιση πόρων, για την αντιμετώπιση ελλείψεων σε υποδομές και ανθρώπινο δυναμικό.

 

-                     Σχεδιασμός πολιτικών, για την ενίσχυση του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης.

 

-                     Αξιοποίηση διαθέσιμων πόρων ΕΣΠΑ, για τη δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης.

 

-                     Υποστήριξη των σπουδαστών ΑΕΝ, μέσω της δημιουργίας Γραφείου Σταδιοδρομίας

 

Ακτοπλοΐα

-                     Επανασχεδιασμός ακτοπλοϊκού συστήματος (θεσμικού πλαισίου, ακτοπλοϊκού δικτύου), για την πληρέστερη κάλυψη των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της νησιωτικής επικράτειας, με βελτίωση των ακτοπλοϊκών υπηρεσιών, που προσφέρονται στις νησιωτικές κοινωνίες και στους επισκέπτες των νησιών, τη διατήρηση ποιοτικού και αξιόπλοου στόλου και την κάλυψη των αναγκών των λιγότερο ευνοημένων περιοχών, με όρους που διαφυλάσσουν το δημόσιο συμφέρον, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις προτεραιότητες των νησιωτικών κοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός δικτύου, η δημιουργία δημόσιου που θα οργανώνει τη λειτουργία των γραμμών δημοσίου συμφέροντος και θα επιτρέπει τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση του ακτοπλοϊκού συστήματος, θα αποτελούν βασικούς άξονες του σχεδίου.

 

Ποντοπόρος Ναυτιλία

 

-                     Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και σχεδιασμός πολιτικών, για τη μεγέθυνση των ωφελειών στην απασχόληση στα πλοία και στην ξηρά, καθώς και στα δημόσια έσοδα.

 

-                     Δημιουργία των προϋποθέσεων, για την αύξηση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων της ναυτιλίας στην Ελληνική οικονομία, κυρίως μέσω μέτρων που θα επιτρέψουν την παραπέρα ανάπτυξη του ναυτιλιακού cluster.

 

-                     Ενίσχυση των υποδομών και των λειτουργιών του Πειραιά, με στόχο την παραπέρα ανάπτυξή του ως ναυτιλιακού κέντρου και διαχειριστικού κέντρου της Ελληνικής ναυτιλίας.

 

Κρουαζιέρα

 

-                     Ενίσχυση του κλάδου της κρουαζιέρας και συντονισμός των δράσεων των φορέων, μέσω της σύστασης Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας.

 

Θαλάσσιος Τουρισμός

-                     Εκσυγχρονισμός πλαισίου και λειτουργιών (Μητρώο Τουριστικών Πλοίων, Ηλεκτρονικό Εισιτήριο, Πρότυπο Ναυλοσυμφώνου κ.α.) στον κλάδο των τουριστικών σκαφών, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση των επιδράσεων σε επίπεδο εσόδων και απασχόλησης.

 

Πλοηγική Υπηρεσία

 

-                     Αναβάθμιση της πλοηγικής υπηρεσίας, με ενίσχυση της στελέχωσης και των υποδομών της, για την υποστήριξη του αναπτυξιακού ρόλου ναυτιλίας και λιμένων. Αναδιοργάνωση Πλοηγικών Σταθμών.

 

Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανία

-                     Ολοκλήρωση του οδικού χάρτη, για την ανασυγκρότηση της ναυπηγικής βιομηχανίας στη χώρα μας. Η ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, στοχεύουμε να αποτελέσει βασικό άξονα στο σχεδιασμό της παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας μας.

 

Πολιτικός Χαρακτήρας Υπουργείου - Θέματα Πολιτικού Προσωπικού

-                     Αναβάθμιση του πολιτικού χαρακτήρα του Υπουργείου και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του πολιτικού προσωπικού.

 

-                     Αναθεώρηση του Οργανισμού του ΥΝΑΝΠ. Σύσταση Επιτροπής, για τη σύνταξη σχετικής μελέτης μετά από διαβούλευση.

 

-                     Επιτάχυνση της μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, μέσω των προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ.

 

Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής

 

-                     Δραστική αντιμετώπιση και επίλυση του προβλήματος των άνυδρων νησιών του Αιγαίου, με στόχο την εξασφάλιση υδρευτικής αυτονομίας και αυτάρκειας κάθε νησιού, με την ουσιώδη μείωση του κόστους (Πιλοτικό: Καστελόριζο / Πάτμος).

 

-                     Αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, για τη δημιουργία ενός ισχυρού διοικητικού φορέα με την απαιτούμενη δομή και τους αναγκαίους πόρους, για την πλήρη εφαρμογή της Ρήτρας Νησιωτικότητας και εν γένει της Νησιωτικής Πολιτικής. Συγχώνευση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Υφυπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής ;

 

-                     Λειτουργία του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής και ίδρυση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής Πολιτικής, του επιστημονικού φορέα για την επεξεργασία και τεκμηρίωση των νησιωτικών πολιτικών.

 

Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων

 

·        Ανάπτυξη λιμενικών υποδομών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του πακέτου  Junker. Ήδη, είμαστε σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών, προκειμένου να καταλήξουμε σ’ ένα σύνολο ώριμων και επιλέξιμων προτάσεων.

 

·        Επικαιροποίηση Εθνικής Στρατηγικής Λιμένων

 

o       Αναδιοργάνωση Φορέων Διοίκησης & Εκμετάλλευσης Λιμένων

(Διαβούλευση, για συγχώνευση ΛΤ, ΔΛΤ σε Οργανισμούς Λιμένων ΑΕ), έτσι ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητά τους.

o       Βελτίωση των λιμενικών υποδομών αξιοποιώντας περαιτέρω το τομεακό ΕΠ Μεταφορές, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)

 

·        Αναβάθμιση της ασφάλειας των λιμένων

Εφαρμογή του Κώδικα ISPS και του Κανονισμού 725/2004/ΕΚ για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, αξιοποιώντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης της από το ΠΔΕ του Υπουργείου.

 

·        Αξιοποίηση Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Ήδη για το 2015 διανεμήθηκαν 4,3 εκ € για παρεμβάσεις μικρής κλίμακας και επισκευές ζημιών σε μικρά λιμάνια της νησιωτικής κυρίως χώρας. Ανάλογα θα κινηθούμε και για το επόμενο έτος.

 

Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

 

Προσβασιμότητα ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, στα λιμάνια, στα πλοία, στις Υπηρεσίες.