Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 
ΑΝΟΙΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ
ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ;
 
Με πρόσχημα τη χορήγηση Επίδοματος σίτισης( 2 ευρω την ημέρα ) στούς σπουδαστές  των Α.Ε.Ν. "νύχτα " πέρασε τροπολογία του ΥΝΑΝΠ που ανοιγει  την "κερκόποτρα" της εισόδου των ιδιωτικών συμφερόντων  στη Ναυτική Μετκπαίδευση και Κατάρτιση.

 

Τι θα γίνει με τις ΑΕΝ; .

Επιβάλεται αυξημένη εγρήγορση για να μην βρεθούμε προ τετελεσμένων.

Δείτε τι  προβλέπει η τροπολογία:

Επίδομα σίτισης σπουδαστών Α.Ε.Ν

1.     Στους σπουδαστές εσωτερικής φοίτησης των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) μεικτής φοίτησης χορηγείται ετήσιο επίδομα σίτισης ίσο με εξακόσια (600) ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες διαβίωσης που συνεπάγεται η φοίτηση στις εν λόγω Ακαδημίες.

2.   Προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος της παρ. 1 είναι σωρευτικά οι εξής: α) ο σπουδαστής να φοιτά σε Α.Ε.Ν.,

β) να αποδεικνύεται η φοίτησή του με πιστοποιητικό της οικείας Ακαδημίας, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο σπουδαστής είχε επιτυχία στις εξετάσεις τουλάχιστον στα μισά του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του, που προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του προηγούμενου έτους ή των αντίστοιχων δύο (2) εξαμήνων (πιστοποιητικό καλής επίδοσης), εκτός του πρώτου έτους, για το οποίο απαιτείται μόνο πιστοποιητικό εγγραφής,

γ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους να μην υπερβαίνει τα τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, προσαυξανόμενο κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων του, από κάθε πηγή. Η εν λόγω οικονομική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται. Δεν παρέχεται το επίδομα, αν ο σπουδαστής έχει ατομικό ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, άνω των δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000) ευρώ.

3.   Δικαιούχος του επιδόματος είναι ο σπουδαστής.

4.    Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της οικείας Ακαδημίας, εξαιρουμένων των εξαμήνων επί πλοίου εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους, η διάρκεια δε αυτών καθώς και η επίδοση του σπουδαστή βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης, που του χορηγείται.

5.    Το επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

6.      Αν μετά από έλεγχο αποδειχθεί ότι το επίδομα εισπράχθηκε από μη δικαιούχο, λόγω μη συνδρομής των προϋποθέσεων της παρ. 2, αυτό καταλογίζεται εις βάρος του στο τριπλάσιο και επιβάλλεται η επιστροφή του στο Δημόσιο κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

7.   Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή ή οι φορείς ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι φορείς πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό Θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.

8.      Οι προκαλούμενες δαπάνες προπληρώνονται από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.), μέσω των παγίων προκαταβολών Κ.Ν.Ε. των οικείων Α.Ε.Ν., κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 8 του ν.δ. 99/1973 (Α' 173), το άρθρο 26 του ν. 2638/1998 (Α' 204) και σύμφωνα με το άρθρο 51 του ν. 4487/2017 (Α' 116), βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Αναβάθμιση της λειτουργίας των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν)

1.   Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 1383/1973 (Α' 94) η φράση «και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου» αντικαθίσταται με τη φράση «,νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

2.  Στο άρθρο 4 του ν.δ. 1383/1973 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας από:

α) χρηματοδοτήσεις από οποιαδήποτε πηγή που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα, την ανάπτυξη και την επιστημονική μελέτη,

β) δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες,

γ) πόρους από κάθε άλλη πηγή, και από

δ) ν.π.ι.δ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία αναλαμβάνουν την κάλυψη αναγκών λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν με ίδιες αυτών δαπάνες και μέσα.»