Πέμπτη, 23 Δεκεμβρίου 2010

Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου 2010

Το νέο σχέδιο προεδρικού διατάγματος για την ανακατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ ΥΘΥΝΑΛ και ΥΠΡΟΠΟ

Το express.gr παρουσιάσε το πλήρες κείμενο του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ανακατανομή των αναρμοδιοτήτων στα πέντε υπουργεία 1) Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 2) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 3) Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 4) Προστασίας του Πολίτη και 5) Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
Η ανακατανομή υλοποιείται με σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου το οποίο κατατέθηκε στο Ε΄ Τμήμα του Συμβούλιου της Επικρατείας για νομοπαρασκευαστική επεξεργασία και εκδόθηκε επ΄ αυτού η υπ΄ αριθμ. 241/2010 γνωμοδότησή του.

'Αρθρο 1
Μεταφέρεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης η εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για θέματα ισότητας (άρθρο 38 ν. 3858/2010).

'Αρθρο 2
Οι αρμοδιότητες των υπουργείων αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ανακατανέμονται ως εξής:
1. Στο υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ανήκουν ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, με την επιφύλαξη των ειδικότερων ρυθμίσεων για το Λιμενικό Σώμα:
α) Η Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (άρθρο1 π.δ. 96/2010) με τις αρμοδιότητες που είχε προτού μεταφερθεί στο υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με το άρθρο 1 του π.δ. 184/2009. Στην εν λόγω Γενική Γραμματεία ανήκουν οι πλοηγικοί σταθμοί ως περιφερειακές υπηρεσίες της Πλοηγικής Υπηρεσίας και η εποπτεία των Λιμενικών Ταμείων (άρθρο 1 π.δ. 362/1997).
β) Οι ακόλουθες υπηρεσίες του πρώην υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως αυτές προβλέπονται στο π.δ. 242/1999 και έχουν αναδιαρθρωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος:
αα) Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης (άρθρο 34 π.δ. 242/1999), στην οποία υπάγονται οι Διευθύνσεις Πολιτικού Προσωπικού, Οργάνωσης, Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Υποστήριξης Ασφαλιστικών Οργανισμών και Ποιότητας και Αποδοτικότητας.
ββ) Η Διεύθυνση Θαλάσσιων Συγκοινωνιών (άρθρο 22 π.δ. 242/1999).
γγ) Η Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (άρθρο 24 π.δ. 242/1999).
δδ) Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών (άρθρο 25 π.δ. 242/1999) και οι εξής εποπτευόμενες από τη Διεύθυνση αυτή Υπηρεσίες: Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν.) και Σχολές Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Σ.Π.Μ.).
εε) Η Διεύθυνση Ναυτιλιακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (άρθρο 19 π.δ. 242/1999).
στστ) Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (άρθρο 21 π.δ. 242/1999), με επιφύλαξη των υποπεριπτώσεων ζζζ και ηηη της περίπτωσης β της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων ασφαλείας ναυσιπλοΐας σύμφωνα με το διεθνή κώδικα αποφυγής συγκρούσεων των πλοίων (Δ.Κ.Α.Σ.) και τους εθνικούς, διεθνείς και κοινοτικούς νόμους για την αξιοπλοΐα των πλοίων (SOLAS, Paris ΜΟU) ασκείται από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
ζζ) Η Διεύθυνση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (άρθρο 17 π.δ. 242/1999), εκτός από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης, οι οποίες μεταφέρονται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
ηη) Η Διεύθυνση Επιθεώρησης Πλοίων (άρθρο 29 π.δ 242/1999), εκτός από την αρμοδιότητα διενέργειας ελέγχου πιστοποιητικών νομιμότητας των πλοίων υπό ξένη ή ελληνική σημαία, κατά τα οριζόμενα στην εθνική και διεθνή νομοθεσία, αρμοδιότητα που μεταφέρεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
θθ) Η Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Οργανισμών (άρθρο 27 π.δ. 242/1999).
ιι) Η Διεύθυνση Ελέγχου Διαχείρισης της Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (άρθρο 29Α π.δ. 242/1999, που προστέθηκε με το άρθρο 4 π.δ. 48/2007), εκτός από τις αρμοδιότητες που αφορούν τον έλεγχο παραβίασης κανόνων ναυτικής ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τους διεθνείς κώδικες ISPS και ISM, αρμοδιότητες που μεταφέρονται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
ιαια) Η Διεύθυνση Παλλαϊκής 'Αμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (άρθρο 39 π.δ. 242/1999), εκτός από το Τμήμα Σχεδίασης ΝΑΤΟ.
ιβιβ) Το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας (άρθρο 15 παρ. 3 περιπτ. γ' π.δ. 242/1999), με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ββ-εεε της περίπτωσης β' του άρθρου 3 του παρόντος.
ιγιγ) Το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υ.Ε.Ν. (άρθρο 49 ν. 2935/2001) κατά το μέρος που αφορά πολιτικό προσωπικό που στελεχώνει υπηρεσίες του πρώην υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας οι οποίες παραμένουν στο υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
γ) Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
δ) Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας (άρθρο1 π.δ. 356/1990).
ε) Τα ακόλουθα Γραφεία:
αα) Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 42 π.δ. 242/1999).
ββ) Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (άρθρο 41 π.δ. 242/1999).
γγ) Νομικού Συμβούλου του Κράτους (άρθρο 1 παρ. 5 π.δ. 242/1999).
δδ) Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 1 παρ. 5 π.δ. 242/1999).
στ) Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 1 παρ. 5 π.δ. 242/1999).
2. Στο υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας ανήκουν επίσης, μεταφερόμενες σε αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων θέσεων και προσωπικού από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
α) Η Διεύθυνση Αλιευτικών Εφαρμογών και Εισροών Αλιευτικής Παραγωγής (άρθρο 5 του π.δ. 398/1990), που μεταφέρεται στη Γενική Διεύθυνση Αλιείας.
β) Οι ακόλουθες ειδικές αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε επίπεδο Τμήματος (άρθρο 8 παράγραφοι 1 και 2 π.δ. 398/1990)
- Οι ιχθυογεννητικοί σταθμοί,
- Το Πειραματικό Κυπρινοτροφείο - Χελωνοτροφείο 'Αρτας,
- Το Εργαστήριο Αλιευτικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών.
γ) Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αλιείας" (άρθρο 5 περίπτωσης β΄ ν. 3614/2007).
δ) Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αλιείας" (άρθρο 5 παρ. 7 περίπτωσης ε΄ ν. 3614/2007).
ε) Η εποπτεία της Εταιρείας Ανάπτυξης Αλιείας (ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε.) και του φορέα διοίκησης και διαχείρισης Ιχθυοσκαλών και Ιχθυαγορών (άρθρο 26 ν.δ. 420/1970, όπως αντικαταστάθηκε με παράγραφο 5 άρθρου 3 ν. 1740/1987).
στ) Ο Σταθμός Λίμνης Αγίου Βασιλείου (άρθρο 14 παρ. 4 π.δ. 915/1981).
ζ) Το Συμβούλιο Αλιείας (άρθρο 5 β.δ. 152/1969).
η) Το Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών, η εποπτεία του οποίου παραμένει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εξακολουθεί, έως τη συγκρότηση αντίστοιχου φορέα στο υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, να καλύπτει τις δαπάνες και να εξυπηρετεί λειτουργικά τις ανάγκες της μεταφερθείσας στο τελευταίο αυτό υπουργείο Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας. Κατά το μέρος αυτό το Κεντρικό Ταμείο εποπτεύεται από τον υπουργό Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
3. Στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανήκουν:
α) Η Γενική Γραμματεία Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (άρθρο 1 παρ. 2 π.δ. 96/2010).
β) Οι παρακάτω υπηρεσίες, που μεταφέρονται στο υπουργείο αυτό ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού από το υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας:
αα) Το Λιμενικό Σώμα με όλες τις υπηρεσίες του και όλο το προσωπικό του κατά οργανικές θέσεις και ειδικότητες.
ββ) Οι ακόλουθες υπηρεσίες του πρώην υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως προβλέπονται στο π.δ. 242/1999 και έχουν αναδιαρθρωθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος:
ααα) Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. (άρθρο 10 π.δ. 242/1999).
βββ) Η Διεύθυνση Προγραμματισμού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης (άρθρο 11 π.δ. 242/1999).
γγγ) Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (άρθρο 12 π.δ. 242/1999), με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παρ. 1 για το πολιτικό προσωπικό.
δδδ) Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (άρθρο 13 π.δ. 242/1999).
εεε) Η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας (άρθρο 15 π.δ. 242/1999). Από τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης αυτής το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασκεί μόνο όσες αφορούν τις παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας και τη λειτουργία του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας (3147/4.1.99/23.11.1999 απόφαση υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας).
στστ) Η Διεύθυνση Ασφάλειας (άρθρο 16 π.δ. 242/1999).
ζζζ) Το Τμήμα Έρευνας και Διάσωσης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (άρθρο 21 παράγραφος 3 περίπτωσης β' π.δ. 242/1999).
ηηη) Το Τμήμα Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιακών Μέσων και Συστημάτων Θαλάσσιας Κυκλοφορίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας (άρθρο 21 παράγραφος 3 περίπτωσης γ' π.δ. 242/1999).
θθθ) Το Τμήμα Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ρύπανσης της Διεύθυνσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (άρθρο 17 παράγραφος 3 περίπτωσης α' π.δ. 242/1999).
ιιι) Η Διεύθυνση Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. (άρθρο 31 π.δ. 242/1999).
ιαιαια) Η Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης, Επιχειρησιακών Μέσων και Ειδικών Μονάδων Λ.Σ. (άρθρο 32 π.δ. 242/1999).
ιβιβιβ) Η Διεύθυνση Θαλάσσιων Κρατικών Μεταφορών (άρθρο 40 π.δ. 242/1999).
ιγιγιγ) Το Τμήμα σχεδίασης ΝΑΤΟ της Διεύθυνσης Παλλαϊκής 'Αμυνας Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (άρθρο 39 παράγραφος 3 περίπτωσης β' π.δ. 242/1999).
ιδιδιδ) Το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων Υ.Ε.Ν., με την επιφύλαξη της υποπερίπτωσης ιγιγ' της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1.

'Αρθρο 3
Εωσότου τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αποκτήσουν αντίστοιχες δικές τους υπηρεσίες και όχι πέραν του έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος.
1) Οι Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογίων (άρθρα 12 και 13 π.δ. 242/1999), που μεταφέρονται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εξυπηρετούν και τις ανάγκες των υπηρεσιών του υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας. Εξοπλισμός πληροφορικής σε χώρους του υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας παραμένει και μετά την πάροδο του έτους στους χώρους αυτούς και εξυπηρετεί διαρκώς τις ανάγκες του υπουργείου αυτού. Το πολιτικό προσωπικό της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών μετά την πάροδο έτους επανέρχεται και αποτελεί προσωπικό του υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
2) Η Διεύθυνση Προμηθειών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων (άρθρο 37 π.δ. 242/1999) του υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας εξυπηρετεί και τις ανάγκες των υπηρεσιών του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
3) Η Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 1 παρ. 5 π.δ. 242/1999) και τα ακόλουθα Γραφεία εξυπηρετούν και τις ανάγκες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
α) Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (άρθρο 42 π.δ. 242/1999).
β) Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (άρθρο 41 π.δ. 242/1999).
γ) Νομικού Συμβούλου του Κράτους (άρθρο 1 παρ. 5 π.δ. 242/1999).
δ) Παρέδρου Ελεγκτικού Συνεδρίου (άρθρο 1 παρ. 5 π.δ. 242/1999).

'Αρθρο 4
1. Όργανα και αρχές του μεταφερόμενου στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Λιμενικού Σώματος, που ασκούν αρμοδιότητες οι οποίες ανήκουν σύμφωνα με το παρόν στο υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, δρουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ως όργανα του υπουργείου αυτού. Το ίδιο ισχύει για προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που υπηρετεί στα Λιμεναρχεία, κατά το μέρος που το προσωπικό αυτό ασκεί αρμοδιότητες οι οποίες ανήκουν με βάση το παρόν στο υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας.
2. Όργανα και αρχές της παραγράφου 1 σε έκτακτες περιστάσεις υπάγονται επιχειρησιακά στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.
3. Το προσωπικό της παραγράφου 1 διέπεται ως προς τα θέματα της υπηρεσιακής του κατάστασης από τις διατάξεις που ισχύουν για το Λιμενικό Σώμα και υπάγεται ιεραρχικώς ως προς τα θέματα αυτά στον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος.
4. Το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος που στελεχώνει τις υπηρεσίες του υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας αποσπάται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Με το προσωπικό που αποσπάται πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών που έχουν διατεθεί στο υπουργείο αυτό.

'Αρθρο 5
Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται υπουργός του οποίου η αρμοδιότητα μεταφέρεται με τις διατάξεις του παρόντος, νοείται εφεξής ο υπουργός στον οποίο μεταφέρεται η σχετική αρμοδιότητα.

'Αρθρο 6
Οι δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών που μεταφέρονται με τις διατάξεις του παρόντος βαρύνουν τόσο ως τις 31.12.2010 όσο και για το έτος 2011 τους προϋπολογισμούς των υπουργείων από τα οποία μεταφέρονται. Η μεταφορά για το έτος 2011 των δαπανών λειτουργίας, υπηρεσιών, μισθοδοσίας και πρόσθετων παροχών προσωπικού στους προϋπολογισμούς των υπουργείων τους οποίους πλέον βαρύνουν γίνεται με τις ισχύουσες διατάξεις του ν. 3871/2010.

'Αρθρο 7
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.