Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Κατ'εξαίρεση ναυτολογηση
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ              
                                                                                                                                                                                                                                                                        ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΠ-890
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 3 (β) του άρθρου 20 του Ν.2638/1998 ≪Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις≫, (ΦΕΚ 204 Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 225 του Ν.4072/2012 (ΦΕΚ 86 Α) και το άρθρο 22 του Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ 102 Α) ≪Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις≫.
β) Του Π.Δ 251/1999 ≪Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού≫, (ΦΕΚ 206 Α).
γ) Του Ν. 4150/2013 ≪Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις≫ (ΦΕΚ Α102)
δ) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 85/2012 ≪Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών≫ (ΦΕΚ 141 Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 94/12 (ΦΕΚ 149 Α)
ε) Του Π.Δ. 86/2012 ≪Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών≫ (ΦΕΚ 141 Α).
στ)ΤιςΥ.Α αριθμ. πρωτ. Μ3615/02/13/20-06-2013 και Μ 3615/03/13/13-12-2013.
2. Την ανάγκη παροχής θέσεων επί πλοίου εκπαίδευσης για ναυτολόγηση σπουδαστών/σπουδαστριών ΑΕΝ και σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημαία τρίτης χώρας, μη συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) για την εκτέλεση του Α΄ και Β’ θαλάσσιου εκπαιδευτικού ταξιδιού.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Σπουδαστές και σπουδάστριες των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ),
πρώτης και δεύτερης θαλάσσιας εκπαιδευτικής περιόδου που δεν βρίσκουν θέσεις απασχόλησης για την εκτέλεση της πρακτικής άσκησής τους σε πλοία με ελληνική σημαία ή σε πλοία με σημαία τρίτης χώρας συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, να ναυτολογηθούν σε πλοία με σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σημαία τρίτης χώρας, μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ.
2. Η ως άνω θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για την απόκτηση διπλώ-
ματος Πλοιάρχου ή Μηχανικού Γ’ τάξης Εμπορικού Ναυτικού εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ υπό τις ίδιες προϋποθέσεις εισφορών που ισχύουν για τα πλοία υπό Ελληνική σημαία.
Σε περίπτωση που στα ανωτέρω πλοία δεν υπηρετεί Έλληνας αξιωματικός Εμπορικού Ναυτικού επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η ναυτολόγηση εφόσον διασφαλίζεται η επικοινωνία του σπουδαστή/στριας με τον αρμόδιο για την εκπαίδευση αξιωματικό Εμπορικού Ναυτικού στην αγγλική γλώσσα.
Στη περίπτωση αυτή, ο ενδιαφερόμενος σπουδαστής/στρια πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.
2. Η ανωτέρω θαλάσσια εκπαιδευτική περίοδος πραγματοποιείται σε πλοία όλων των κατηγοριών (εκτός των πλοίων τοπικών πλόων) πάνω από 1500 ο.χ. (500 κ.ο.χ.), για την ειδικότητα του εκπαιδευόμενου σπουδαστή καταστρώματος και σε πλοία πάνω από 1500 ο.χ. (500 κ.ο.χ.) που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 450 KW (612 HP), για την ειδικότητα του σπουδαστή μηχανής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.Δ. 251/1999.
3. Σε ότι αφορά τη ναυτολόγηση, το πρόγραμμα εκπαίδευσης επί πλοίου καθώς και τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των σπουδαστών, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του Π.Δ. 251/1999.
4. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζονται οι απαιτήσεις και προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1, 2 και 3 καθ’ όλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού ταξιδιού.
5. Για τη χορήγηση του αντίστοιχου Εγχειριδίου Κατευθυνόμενης Εκπαίδευσης επί Πλοίου (ΚΕΠ 1 ή ΚΕΠ 2) από το Υ.Ν.Α./ΔΕΚΝ Β΄, ο υπό ναυτολόγηση σπουδαστής,προσκομίζει βεβαίωση της πλοιοκτήτριας εταιρείας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Α, όπου θα αναγράφονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει ότι εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις των παραγρ. 1,2,3,4 της παρούσης.
6.α. Κατά την απόλυσή τους οι εκπαιδευόμενοι εφοδιάζονται από τον Πλοίαρχο με πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας, (υπόδειγμα Β).
6.β. Αμέσως μετά την απόλυσή του ο σπουδαστής/στρια οφείλει με αίτησή του
(υπόδειγμα Γ) να υποβάλει σε λιμενική αρχή το παραπάνω πιστοποιητικό θαλάσσιας υπηρεσίας προς θεώρηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6.γ. Αντίγραφο του θεωρημένου πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας κατατίθεται στην ΑΕΝ φοίτησης για την απόδειξη της θαλάσσιας υπηρεσίας.
7. Το πιστοποιητικό της παραγράφου 6α. ειδικά όσον αφορά την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού ταξιδιού στην ΑΕΝ φοίτηση, μπορεί να αντικατασταθεί από βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον πλοίαρχο του πλοίου και τον νόμιμο εκπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρείας, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα της ναυτολόγησης, ημερομηνίες πρόσληψης και απόλυσης, και η ειδικότητα με την οποία είχε ναυτολογηθεί ο εκπαιδευόμενος.
8.Οι 1(στ) σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις καταργούνται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης